Holding cég fogalma

A gazdasági szaknyelvben, illetve köznyelvben használt „holding” kifejezés alatt a jog számos eltérő jogintézményt és esetet szabályoz. I. Az európai jog szintjén említhető az Európai holding fogalma: Az európai részvénytársaság (nemzetközileg használt neve: Societas Europaea kifejezés, röviden SE) egy választható cégforma az EU-ban működő gazdasági társaságok számára. Legalább kettő, az uniós tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság alapíthatja. Alapítására a székhely szerinti nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak. Jegyzett tőkéjének el…

Read more

EU állampolgár termőföldszerzése Magyarországon

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) rendelkezései szerint 2014 májusától kezdődően tagállami állampolgárnak is jogában áll termőföldet szerezni Magyarország területén. Amennyiben a magánszemély földművesnek minősül, 300 hektárnyi föld tulajdonjogának megszerzésére van lehetőség a Földforgalmi törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Földműves a törvény szerint: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti…

Read more

Az ügyvezetőnek a társaság tagjaival szemben fennálló felelőssége az új Polgári Törvénykönyv alapján

A társasági jog keretein belül az új Ptk. a korábbitól eltérő szabályozást alkalmaz az ügyvezetőknek a társasággal, illetve annak tagjaival szemben fennálló felelősségével kapcsolatban is. A törvény mindenekelőtt lefekteti, hogy minden egyes jogi személy vezető tisztségviselője az ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni, ennek fényében pedig felelősséget is kell vállalnia az e tevékenységéből eredő károkért nemcsak harmadik személyekkel, hanem a társasággal szemben is. A jogi személynek okozott…

Read more