A teljesítésigazolás fogalma és következménye egy peres eljárás során

A vállalkozók, megbízottak esetében az általuk vállalt kötelem teljesítése szolgál alapul arra, követeljék a megrendelőtől vagy megbízótól az részükre nyújtott szolgáltatás ellenértékét. A kötelezettség teljesítését a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6. könyve szabályozza. A Ptk. a kötelmet az alábbiak szerint fogalmazza meg. [Kötelem]: 6:1§ (1) „A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésre és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére.” A teljesítés és teljesítésigazolás kapcsán fontos tisztázni, hogy mi szünteti…

Read more

Polgári per – Fellebbezés pervesztes ítélet esetén

Könnyen elképzelhető, hogy adott személy vagy cég egy polgári peres eljárásban peres félként vesz részt, melynek eredményeképp egy érdemi döntés születik. Szerencsés esetben ez a döntés adott félre nézve kedvező, ellenkező – „pervesztes” – esetben viszont komoly hátrányok is érhetik a felet, amelyet nem kíván tudomásul venni. Mit lehet tenni ilyen helyzetben? Fellebbezni! Jelen cikkben a fellebbezés jogi vonatkozásait foglaljuk össze. Alaptörvényünk rögzíti azt az alapvető jogot, amely feljogosít minket…

Read more

Bizonyítás a polgári perben

A polgári perben a bizonyítás célja, hogy bíróság a kereseti követelést megalapozó tények valóságtartalmáról megbizonyosodhasson. Ez az előfeltétele annak, hogy a bíróság valóságon alapuló helyes ítéletet hozhasson. Mivel a polgári perben főszabályként a feleket terheli a jogvita eldöntéséhez szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása, így a bíróság bizonyítási indítvány hiányában, hivatalból csak akkor folytathat le bizonyítást, ha azt a törvény kifejezett megengedi. A bizonyításról általában: A bíróság csak a jogvita eldöntéséhez szükséges…

Read more

Polgári perjog összefoglaló – Ideiglenes intézkedés, illetve a végrehajtásával szembeni jogorvoslati jog

A bíróság kérelemre ideiglenes intézkedéssel elrendelheti a kereseti kérelemben (viszontkeresetben), illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha ez közvetlenül fenyegető kár elhárítása vagy a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása, illetve a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében szükséges, és az intézkedéssel okozott hátrány nem haladja meg az intézkedéssel elérhető előnyöket. A bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését biztosítékadáshoz kötheti. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A Pp. Kommentár…

Read more

Tartozások és jogviták az építőiparban

Az építőipar valamennyi résztvevője által jól ismert probléma a rossz fizetési morál, a rendszeres fizetési késedelmek és a körbetartozások problémája. Praxisunkban is látható, hogy főleg a kis- és középvállalkozások kerülnek nehéz helyzetbe amiatt, mert jelentős késéssel, vagy egyáltalán nem fizeti ki a megrendelő vagy a fővállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjat. Szintén jelentős probléma a garanciális visszatartások határidőn túli visszatartása, gyakran teljesen alaptalanul történő hibás teljesítésre való hivatkozással. A…

Read more

Hat fontos szabály az építési jogi perek hatékony kezeléséhez

Bírósági peres eljásári gyakorlatunk során azt tapasztaljuk, hogy az építési joggal, vállkozási szerződésekkel kapcsolatos perek az esetek többségében még az általános gyakorlatnál is jobban elhúzódnak. Ennek az oka elsődlegesen az, hogy ezen építési jogi perek komplex (jogi és műszaki) megközelítést igényelnek, az iratanyag (építési jogi dokumentáció) kifejezetten terjedelmes, illetve még a legegyszerűbb építési jogi perek esetében is szinte minden esetben építési jogban jártas igazságügyi műszaki szakértő igénybevétele szükséges. Nézzük meg,…

Read more