További típusú tartózkodási engedélyek Magyarországon

Családi együttélés célú tartózkodási engedély

A családi együttélés célú tartózkodási engedély előterjesztésére jogosultak köre:

Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek magyar állampolgár házastársa van vagy azonos nemű társával bizonyított életközösségben élnek.

A házassági anyakönyvi kivonattal lehet igazolni ebben az esetben a családi kapcsolat fennállását. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben nem Magyarországon kötődött a házasság, akkor elsősorban Magyarországon azt anyakönyveztetni kell.

1. Házasságkötés Magyarországi anyakönyvezése:

Ennek kezdeményezése a magyar állampolgár köteles, azonban az anyakönyvezés iránti kérelem személyesen, mindkét fél jelenlétében nyújtható be a Konzulátuson. Az anyakönyvezés díjmentes eljárás. Abban az esetben, ha nemzetközi formátummal rendelkezik (angol, francia vagy német nyelven van kiállítva), akkor a Konzulátus elfogadja. Minden más nyelven kiállított házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással fogadható el, ebben az eljárásban is az Országos Fordítóiroda által kiállított dokumentum fogadható el.

A házassági anyakönyvi kivonatot Apostille (diplomáciai) felülhitelesítéssel kell ellátni. Minden olyan esetben szükséges ennek a pecsétnek a beszerzése, ha a házasság NEM az Európai Unió valamely tagállamában köttetett.

Személyazonosításhoz szükséges iratok (útlevél vagy személyi igazolvány mindkét fél esetében).

A magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonata.

Harmadik országbeli állampolgár születési anyakönyvi kivonata, amennyiben nem angol, német vagy francia nyelvű, akkor annak hiteles magyar fordítása az Országos Fordítóiroda által.

Harmadik országbeli állampolgár igazolása arra vonatkozólag, hogy hazájában nincs érvényes házassága, appostille-el ellátva.

Magyar állampolgár esetében, amennyiben korábban házasságban élt:
• jogerős bírósági ítélet a házasság felbontásáról
• elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat
Magyarországi lakcím igazolása, ha a 3. országbeli állampolgár ezzel nem rendelkezik akkor a Konzulátuson ezt megteheti.

2. Megélhetést igazoló dokumentumok

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vizsgálja, hogy a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik-e elég anyagi fedezettel, mely a megélhetésének, egészségügyi ellátásának, kiutazásának biztosítására szolgál.

A megfelelő anyagi fedezet bizonyítása az alábbi módon lehetséges:

a. a harmadik országbeli állampolgár utolsó 6 havi bankszámla kivonata
b. munkaszerződés,
c. megtakarítás

Fontos, hogy a külföldi pénzintézet általi igazolások felmutatása esetén a harmadik országbeli állampolgár nevén lévő folyószámla egyenleg fogadható el.

Mi a teendő abban az esetben, ha a folyószámlán lévő összeg nem elegendő?

A harmadik országbeli állampolgár magyar házastársa nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul Magyarországon való tartózkodásának költségeihez. A magyar állampolgár házastársnak igazolnia kell jövedelmét, mely lehet

a. jövedelemigazolás
b. utolsó 6 havi bankszámla kivonat
c. megtakarítás

A megtakarítás abban az esetben elfogadható, ha az bármikor felbontható.

3. Magyarországon lakhatással rendelkezik

A magyar állampolgár házastárs kizárólagos, tehát 1/1 arányú tulajdonában lévő ingatlan esetében elegendő a szívességi lakáshasználat vagy nyilatkozat arról, hogy saját háztartásában a harmadik országbeli állampolgár lakhatását biztosítja, határozatlan időre.

Bérleti szerződés esetén a harmadik országbeli állampolgárra kiterjesztett módosítás szükséges, a szálláshely bejelentő lapon, az ingatlan tulajdonosainak aláírásával.

Abban az esetben, ha egyik sem áll rendelkezésre, akkor bármilyen jellegű szállást biztosító igazolást is elfogad az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.

Útlevél

Az érvényes útlevél minden eljárás feltétele, amennyiben ezzel nem rendelkezik azt mielőbb pótolni kell, vagy hosszabbítani szükséges.

Kiutazáshoz szükséges anyagi fedezet

A kiutazáshoz szükséges anyagi fedezet igazolására azért van szükség, mert „senki nem lehet a Magyar állam terhére” negatív döntés meghozatala esetén.

4. Egészségügyi biztosítás vagy ennek kiváltására megfelelő anyagi fedezet áll rendelkezésre

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság elfogadja az utasbiztosítást is biztosítótól függetlenül, azonban annak 180 napot meghaladó időre kell szólnia.

Családi együttélés célú tartózkodási engedélyt 4 éves időtartamra lehet kérni, mely újabb 4 évvel meghosszabbítható. Rövidebb időtartamra lehet igényelni bizonyos esetekben.

Ki jogosult Magyarországon családegyesítési célú tartózkodási engedélyt kérni?

Bárki, aki a családi kapcsolatot igazolni tudja és akinek a hozzátartozója jogszerűen tartózkodik Magyarország területén. A családi kapcsolat igazolása mindig az ügyfelet terheli.

Hogyan igazoljunk családi kapcsolatot, ha a illető nem a házastársunk?

1. szülői kapcsolat igazolása:
A magyarországi törvényeknek megfelelően szükséges a születési anyakönyvi kivonat és annak hiteles Országos Fordítóiroda általi magyar nyelvű fordítása. Szülő az örökbefogadott szülő is, ezért az örökbefogadásról szóló határozat csatolásával is lehetséges az igazolás.

2. Nagyszülői kapcsolat igazolása
Szükséges a már jogszerűen Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár születési anyakönyvi kivonata, annak hivatalos Országos Fordítóiroda általi magyar nyelvű fordítása. A harmadik országbeli állampolgár szülőjének, attól függően, hogy apai vagy anyai ági nagyszülőről van szó anyakönyvi kivonatának magyar nyelvű fordítása és a családi együttélés céllal Magyarországon tartózkodni kívánó nagyszülő születési anyakönyvi kivonata és annak magyar nyelvű fordítása.

A nagyszülői vagy szülői kapcsolatokat más egyéb módon is lehet bizonyítani, például DNS tesztel. Természetesen amennyiben nem magyar nyelven kiállított igazolás áll rendelkezésre, akkor annak magyar nyelvű fordítását is csatolni kell a kérelmekhez.

Munkavállalás lehetséges-e családi együttélés célú tartózkodási engedéllyel?

Természetesen lehetséges, de ezt minden esetben be kell jelenti az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon. Összevont eljárás keretében történik és ugyan azokkal az iratokkal, mint a munkavállalási célú tartózkodási engedélyeknél.

Családi együttélés célú tartózkodási engedély iránti engedély iránti kérelmet az terjeszthet elő, akinek hozzátartozója jogszerűen tartózkodik Magyarországon, tehát rendelkezik:

• nemzeti letelepedési engedéllyel
• letelepedési engedéllyel
• munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel
• gyógykezelésre irányuló tartózkodási engedéllyel
• tanulmányi vagy kutatói célú tartózkodási engedéllyel
• nemzeti tartózkodási engedéllyel
• jövedelemszerzés célú tartózkodási engedéllyel
• állandó tartózkodási kártyával rendelkezik
• ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik

Azok családtagjai is kérhetnek családegyesítési célú tartózkodási engedélyt, akiket menekültként vagy oltalmazottként elismertek Magyarországon.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a családtag családegyesítés céljából kiadott engedélye mindig megegyezik a jogszerűen, már Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár engedélyével, vagy EU kártyájának érvényességével.

A Harmtv. 19. § (1) *  Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, illetve magyar állampolgár, vagy külön törvény szerinti tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával, vagy huzamos tartózkodási kártyával rendelkező személy (a továbbiakban e § alkalmazásában: családegyesítő) családtagja.

(2) Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat * 

a) a menekültként elismert személy családtagja, valamint

b) a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja.

(3) A menekültként elismert személyhez történő családegyesítés nem tagadható meg pusztán amiatt, hogy a családi kapcsolat fennállásának igazolására okirat nem áll rendelkezésre.

(4) Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat a családegyesítő vagy házastársa, illetve a menekültként elismert személy * 

a) eltartott szülője;

b) testvére és egyenesági rokona, ha egészségi állapota miatt képtelen önmagáról gondoskodni.

(5) *  A menekültként elismert személy házastársa családegyesítési célú tartózkodási engedélyt akkor kaphat, amennyiben a házasságot a menekültként elismert személy Magyarország területére történő beutazását megelőzően kötötték.

(6) *  A családegyesítő házastársa nem kaphat tartózkodási engedélyt, ha a családegyesítő másik házastársa a családi együttélés biztosítása érdekében kiadott tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(7) A családtag – amennyiben más jogcímen nem szerzett tartózkodási jogosultságot – további tartózkodásra jogosult, ha a tartózkodási engedélye első ízben történő kiadásától számított öt év eltelt, vagy a családegyesítő, illetve a menekültként elismert személy halála esetén, ha a tartózkodás feltételei biztosítottak.

(8) *  A nemzeti vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén született harmadik országbeli állampolgár gyermeke részére családi együttélés céljából tartózkodási engedélyt kell kiállítani.

(9) *  A családegyesítés céljából kiállított tartózkodási engedély érvényességi ideje

a) legfeljebb négy év, amely alkalmanként legfeljebb négy évvel meghosszabbítható, ha a családegyesítő EU Kék Kártyával rendelkezik,

b) *  legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható, ha a családegyesítő magyar állampolgár vagy a 38. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiadott EK letelepedési engedéllyel rendelkezik, vagy

c) – az a) és b) pontban meghatározott esetek kivételével – legfeljebb három év, amely alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható.

(10) *  A családegyesítés céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg a családegyesítő tartózkodási engedélyének érvényességi idejét. Ha a családegyesítő EU Kék Kártyával rendelkezik, a családegyesítés céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje megegyezik a családegyesítő EU Kék Kártyájának érvényességi idejével.

(11) *  A családegyesítés céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje a (9)–(10) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével sem haladhatja meg a kérelmező úti okmányának érvényességi idejét.

Idegenrendészettel vagy tartózkodási engedéllyel kapcsolatos kérdése van?
Szívesen állunk rendelkezésre!

dr. Farkas Gabriella / dr. Dobos István ügyvéd / +3630-3088151 / dobos@doboslegal.eu