Vitató levél jelentősége felszámolási eljárásban

A felszámolási eljárás megindítását az adós gazdálkodó szervezettel szemben – fizetésképtelensége esetén – több jogosult is kérheti. Ezeknek az eljárásoknak a zöme hitelezői kérelemre indul, ugyanakkor az ügyek egy jelentős részében nem rendeli el a bíróság a felszámolást.

  1. Az adós vitató nyilatkozata

A fenti megállapításnak elsősorban az az oka, hogy a hitelezők valójában azért kezdeményeznek felszámolási eljárást, hogy ezzel az adóst rákényszerítsék a teljesítésre, ami az ügyek mintegy egyharmadában eredményre is vezet és ezek az eljárások megszüntetéssel zárulnak. A felszámolási eljárás kezdeményezése előtt a hitelezőnek fizetési felszólítást kell küldenie az adós részére, melyre válaszul az adós vitathatja a hitelezői követelést. Ha az adós nem nyilatkozik, illetve a kérelemben foglaltakat vitatja, a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Cstv.) 27. § (2) bekezdése alapján megvizsgálja a fizetésképtelenség feltételeit.

  1. A vitató nyilatkozat alaki követelményei

A vitatás és a fizetési felszólítás kézbesítésére a Cstv. 27. paragrafusának (3) bekezdése tartalmaz rendelkezést: ha az iratokat postán küldték, akkor azokat a tértivevénnyel feladott postai küldemény átvétele esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, más könyvelt (ajánlott) küldemény esetében pedig – ellenkező bizonyításig – a feladástól számított ötödik munkanapon kell a belföldi címzetthez megérkezettnek tekinteni.

Az adós a vitató levelet nem csak postai úton, hanem egyéb módon, például személyes átadással is eljuttathatja a hitelező részére. A vitatás e-mailben is megtehető, ha tartalma megfelel a törvényi követelményeknek, és átvételét az adós megfelelően és hitelt érdemlően tudja bizonyítani.

  1. Bizonyítási kérdések

A hitelezőt terheli annak bizonyítása, hogy az adóssal szembeni követelése szerződéses jogviszonyon alapul, beleértve a tartozás fennállását, esedékességét és összegét is. A hitelező köteles bizonyítani azt, hogy az adóst tartozásának teljesítésére írásban felszólította és az adós a fizetési felszólítást kézhez vette. Akkor lehet az adós vitatását megállapítani, ha az érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét. Ha az adós nem fizetésképtelen, a bíróság az eljárást soron kívül megszünteti, fizetésképtelensége esetén végzéssel megállapítja azt.

Felszámolási eljárással, követelés érvényesítésével, behajtásával kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk a rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
E: dobos@doboslegal.eu
T: +36303088151