A felelős műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető elhatárolása jogi szempontból

Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet tartalmazza az építési műszaki ellenőrzési és az építési műszaki vezetői tevékenységek meghatározását.

A fenti kormányrendelet szerint az építési műszaki ellenőri tevékenység, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselete a külön jogszabályokban meghatározottak szerint és az építési szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése.

A felelős műszaki vezetői tevékenység pedig, az építés műszaki munkálatainak az Étv. 40. §-ának (2) bekezdése szerinti irányítása.

Az Étv. 40. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„A felelős műszaki vezető felel:

  1. a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért,
  2. b) a szakmunka irányításáért,
  3. c) – kormányrendeletben meghatározott feladatai körében – az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentációnak megfelelő megvalósításáért, továbbá
  4. d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és
  5. e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért.”

Mindkét tevékenységet olyan büntetlen előéletű magyar állampolgár (illetve letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli, illetve gazdasági céllal letelepedni szándékozó EGT állampolgár) folytathatja, akinek a szakmagyakorlási jogosultságát a megfelelő építész kamara megállapította és akit a kamara névjegyzékbe vett.

A szakmagyakorlási jogosultság megállapításának feltételei:

  • a meghatározott szakmai feltételek teljesítése (iskolai végzettség és szakmai gyakorlat), és
  • jogosultsági vizsga letételének, vagy a jogosultsági vizsga alóli mentességnek az igazolása.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) számú Kormányrendelet szintén tartalmaz rendelkezéseket a felelős műszaki vezető és a felelős műszaki ellenőr tevékenységéről.

A kormányrendelet szerint, a felelős műszaki vezető irányítja az építési munkaterületen végzett építési szerelési munkát. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. Feladatai többek között az építkezés során a jogszabályi és egyéb rendelkezésekben megfogalmazott követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, építési napló vezetése, a munkafolyamatok szakszerű megszervezése, minőségi követelmények biztosítása, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, azok elvégeztetése, engedélyezési eljárásokban való közreműködés és a szükséges nyilatkozatok megtétele, az alvállalkozói teljesítésigazolással kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Ugyanezen kormányrendelet a építési műszaki ellenőrre vonatkozóan a következő rendelkezéseket tartalmazza. A kormányrendelet felsorolja, hogy mely esetekben kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéséhez kötött építési tevékenység esetén. Példa erre az esetre, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, vagy ha az építkezés a Kbt. (közbeszerzésekről szóló törvény) hatálya alá esik. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az építtető helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata többek között, hogy felel a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezéséért. Feladata továbbá az egyes vizsgálatok (pl. geotechnikai vizsgálatok) és egyéb felmérése megtörténtének ellenőrzése, az építési naplókkal kapcsolatos feladatok ellátása, tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, átadás-átvételi eljárásban való részvétel, biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, javaslattétel műszaki kérdésekben, pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, illetve a teljesítésigazolással kapcsolatos feladatok ellátása.

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét.

Összefoglalva tehát, habár a felelős műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető hasonló feladatokat látnak el, a különbség abban ragadható meg, hogy míg a műszaki ellenőr az építtető képviseletében alapvetően ellenőrző funkciót tölt be, addig az építési vezető a munkálatokat a gyakorlatban irányítja, vezeti.

Építési joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151