A háromszögügyletre vonatkozó fontosabb ÁFA szabályok

Korábban már ismertettük a láncértékesítés fontosabb ÁFA szabályait, most tekintsük át a láncértékesítés speciális fajtájának, az úgynevezett „háromszögügyleteknek” a legfőbb szabályait.

Az Áfa. tv. 91. § (2) bekezdése alapján „mentes az adó alól a termék Közösségen belüli beszerzése a következő feltételek együttes teljesülésének esetében is:

 

  1. a termék beszerzője belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön, de őt a Közösség valamely más tagállamában adóalanyként nyilvántartásba vették;
  2. a termék beszerzése az a) pontban említett adóalany belföldön teljesítendő további termékértékesítéséhez szükséges;
  3. a termék küldeménykénti feladása vagy fuvarozása megkezdésének helye – a b) pontban említett termékértékesítés címzettjének nevére szóló rendeltetéssel – a Közösség valamely másik olyan tagállama, amely eltér a Közösség azon tagállamától, ahol a termék beszerzőjét az a) pont szerint adóalanyként nyilvántartásba vették;
  4. a b) pontban említett termékértékesítés címzettje olyan adóalany vagy nem adóalany jogi személy, akit (amelyet) mint adófizetésre kötelezettet, az állami adóhatóság nyilvántartásba vett.”

 

A háromszögügyletekről csakis akkor beszélhetünk, ha valamennyi ügyletben résztvevő személy Közösségen belüli adóalany.

                 „A” közösségi adóalany        –       B” közösségi adóalany

                                          I

                „C” közösségi adóalany

„A” szereplő a magyar adóalany

A közösségi termékértékesítést végző magyar adóalany mentes EU-s ügyletként szerepelteti az értékesítést az összesítő nyilatkozaton.

„B” szereplő a magyar adóalany

Ez abban az esetben lehetséges, ha az „A” szereplő fuvarozza vagy fuvaroztatja az árut, illetve a „B” vevőként fuvarozik vagy fuvaroztat; az Áfa tv. 52. § alapján nem kell megfizetni az adót arra a termék Közösségen belüli beszerzésére, amelynek teljesítése helye belföld, feltéve, hogy beszerzett termék a beszerző olyan további, belföldön teljesített termékértékesítéséhez szükséges, amelynél a címzett a 141. § szerint adófizetésre kötelezett, valamint a beszerző a Közösség azon tagállamában, ahol ezzel összefüggésben adószámmal rendelkezik, eleget tett összesítő nyilatkozattételi kötelezettségének e tagállam joga szerint, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 265. cikkének.

„C” szereplő a magyar adóalany

Ebben az esetben „C” adóalany szerinti országban keletkezik az adófizetési kötelezettség, melyet „B” adóalany helyett az Áfa tv. 141. § alapján a „C” adóalany fizet meg, azonban, ha a „C” adóalanynak a „B” helyett végrehajtott termékértékesítéséhez kapcsolódóan adólevonási joga van, akkor az adót levonhatja.

Amennyiben az általános forgalmi adóval összefüggéesban vagy bármilyen adójoggal kapcsolatos kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal.

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-308815