Alapítvány alapítása

Alapítvány jogerős bírósági nyilvántartásba vétellel jöhet létre, így alapításához az alapítvány nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány kitöltése, majd annak az alapítvány majdani székhelye szerint illetékes törvényszékhez történő benyújtása szükséges. Alapító lehet magánszemély és cég is.

Alapítási kérelemhez csatolandó dokumentumok:

A kérelemhez csatolni kell az alapítvány alapító okiratát, amelyet az alapító(k)nak személyesen kell aláírniuk. Az alapító okiratban rendelkezni kell az alapítvány nevéről, céljáról, a célra rendelt vagyonról (annak összetételéről), annak kezelési és felhasználási módjáról, arról, hogy az alapítvány határozott vagy határozatlan időre szól-e, továbbá lehetőség van a csatlakozás módjáról is nyilatkozni (az alapítvány nyílt vagy zárt-e). Kötelező ezenkívül rendelkezni a kuratóriumi tagság keletkezéséről és megszűnéséről szóló szabályokról, a tagság határozott vagy határozatlan voltáról, határozott idejű tagság esetén annak időtartamáról, valamint a kuratóriumi tagokkal szemben fennálló kizáró és összeférhetetlenségi szabályokról és tagsági díjazásukról. Nyilatkozni kell ezenkívül általában a vagyon kezelésére kijelölt kezelő szerv vagy szervezet nevéről és lakóhelyéről vagy székhelyéről, továbbá az alapítvány típusáról.

Elengedhetetlen feltétel, hogy a nyilvántartásba vételi kérelmet az alapító(k) az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül nyújtsák be az illetékes törvényszéknek.
Az alapító okiraton kívül csatolni kell a kuratóriumi tagok, az alapítvány képviselőjének, valamint felügyelőbizottsági tagjainak a tagságot elvállaló és az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát, amit két tanúval kell hitelesíttetni.

A Ptk. szerint a kuratórium három természetes személyből áll. Ezenkívül csatolni kell a bizonylatot, amely igazolja az alapító vagyon rendelkezésre bocsátását, továbbá a székhely használatára vonatkozó nyilatkozatot, valamint a székhely használatának jogcímét igazoló iratot. Mivel az alapítvány nevének is meg kell felelnie a névvalódiság (nem sugallhat valósággal ellentétes célt az alapítvány neve) és névkizárólagosság (nem viselhet olyan nevet, amelyet korábban már nyilvántartásba vettek vagy azzal összehasonlítható) követelményének, csatolni kell a névviselést engedélyező okiratot is.

Kérelem benyújtása:

Mindezek birtokában történhet a kérelem benyújtásra 1 példányban papír vagy elektronikus formában a törvényszék felé, amely 30 napon belül dönt az alapítvány nyilvántartásba vételéről, és bocsátja ki végzését. (Annak jogerőssé válása után fogja ezt megküldeni az alapító(k)nak, érdemes ezt és a benyújtott dokumentumokat 1 példányban megőrizni.)

Amennyiben Önnek alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos kérdése van, úgy a Kapcsolatok menüpont alatt fel tudja venni munkatársunkkal a kapcsolatot.