Alvállalkozó „cseréje” közbeszerzési eljárás során

Azt követően is felmerülhetnek olyan körülmények, amik az alvállalkozó cseréjét teszik szükségessé, hogy a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult és a nyertes ajánlattevő megkötötte a szerződést.

Például az alvállalkozóval megszakad az üzleti kapcsolat szerződésszegés miatt vagy egyéb indokból, esetleg az alvállalkozó fizetésképtelenségét megállapították, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indult, elhatározta végelszámolását, de adódhat még számtalan olyan körülmény, ami az alvállalkozó cseréjét teheti szükségessé. A közbeszerzési törvény szabályai azonban korlátot jelenthetnek, ugyanis nem minden esetben ad a törvény a cserére korlátlanul, feltétel nélkül lehetőséget. A Kbt. aszerint differenciál a lehetőségek között, hogy az alvállalkozónak „mennyire fontos szerepe volt a közbeszerzési eljárás során, az ajánlat elbírálásában”.

1. Az alvállalkozó cseréje általában lehetséges (korlát: kizáró ok):

Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az olyan alvállalkozók tehát, akikre a 2. és 3. pontban leírtak nem irányadóak cserélhetők olyan másik alvállalkozóra, akivel szemben nem áll fenn kizáró ok.

2. Az alvállalkozó cseréje feltételesen lehetséges (alkalmassági oknak való megfelelés):

A Kbt. 138.§-a rendelkezései szerint az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

3. Az alvállalkozó cseréje nem lehetséges:

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

Amennyiben Önnek közbeszerzési joggal, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal irodánkhoz.