Az üzemeltetési szerződés

Az üzemeltetési szerződés egy vegyes atipikus szerződés, amely több tipikus szerződés elemeit vegyíti és nem sorolható a Ptk. szerinti egyetlen szerződéstípusba sem.

Az üzemeltetési szerződés a megbízó és az üzemeltető között jön létre, jellemzően a vállalkozási és a megbízási szerződés elemeit tartalmazza. Az üzemeltető kötelezettsége az eredmény létrehozása, a rábízott ügy ellátása, illetve az ügyvitel. Ennek keretei között jogosult dönteni, hogy hogyan kíván eljárni.

Az üzemeltető a tevékenység kifejtésén túl viseli az eredmény elérésének a kockázatát is. A tevékenység rendszerint egyedi, egyéni igényeket kifejező eredmény érdekében kifejtett magatartás és a kifejtett tevékenységével összefüggésben eredmény megvalósítására vállal kötelezettséget. Az eredmény elmaradása a díjigényt érinti, önmagában nem váltja ki a szerződésszegés jogkövetkezményeit. Az eredmény el nem érése esetén csak akkor vonható felelősségre az üzemeltető, ha nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

  1. Utasítási jog

A megrendelőnek széles körű utasítási joga van arra vonatkozóan, hogy az üzemeltető milyen szolgáltatást végezzen el, illetve hogyan. Ha a munkát a megrendelő által kijelölt helyen kell elvégezni, a munkaterületet a megrendelő köteles a tevékenység végzésére alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. A célszerűtlen, szakszerűtlen utasításokra az üzemeltetőnek fel kell hívnia a megbízó figyelmét, ha a megbízó fenntartja, az üzemeltető elállhat, felmondhatja a szerződést, viszont amennyiben végrehajtja, a kockázat a megbízóé. Ha jogszabályba ütközik az elvégzett utasítás, az üzemeltető is felel.

2. Ellenőrzési jog

A megrendelőnek ellenőrzési joga van. Az ellenőrzés elmulasztása vagy nem kielégítő gyakorlása az üzemeltető felelősségét nem csökkenti, kármegosztásra nem teremt alapot. A hibás teljesítés jogkövetkezményei teljes egészükben az üzemeltetőt terhelik. Az üzemeltetőt viszont terheli a kötelezettség (ellenőrzéstől függetlenül), hogy a szolgáltatás eredményességét vagy határidőben történő elvégzését gátló, veszélyeztető körülményekről a megrendelőt értesítse.

3. Díjak költségek

A megrendelő a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. Az üzemeltető̋ az üzemeltetéséért díjat köteles fizetni a szerződés hatálya alatt megbízónak. Az üzemeltető köteles a üzemeltetés ellátásával kapcsolatos rendszerint együtt járó költségek megelőlegezésére, amit az ellenszolgáltatás külön kikötés nélkül is magában foglal.

4. A szerződés megszűnésének esetei

Bármilyen szerződésszegés esetén mód van a felmondásra. A megbízott számára is lehetséges a felmondás.

Szerződés megszűnésének esetei:

Megbízó részéről:

– megbízó nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének,
– nem biztosítja a rendeltetésszerű használatot, korlátozza e használatban az üzemeltetőt

Üzemeltető részéről:

– Üzemeltető nem tesz eleget szolgáltatási, üzemeltetési, tisztántartási, karbantartási, javítási kötelezettségének,
– Üzemeltető̋ nem tartja (tartatja) be a bérlemény üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat,
– Üzemeltető̋ nem tartja be a rendes gazdálkodás szabályait.

dr. Dobos István ügyvéd / Zatykó Anna

Szerződési joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére! dr. Dobos István ügyvéd / dobos@doboslegal.eu / +36 30 308 8151