Franchise Szerződés a magyar jogban

A franchise manapság igen népszerű és célravezető gazdasági együttműködési forma. Számos előnye van, ha franchise szerződést, vagy a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről-ben (a továbbiakban: Ptk.) jogbérletnek nevezett szerződést kötnek a felek. Jelen cikkünkben szeretnénk ismertetni a franchise szerződés jellemzőit.

1. Fogalma

Korábban sok ideig a magyar jog a franchise szerződést nem önálló szerződéstípusként szabályozta, egy atipikus szerződés formájában, széles körben alkalmazott megoldás volt. A franchise szerződést ma már a Ptk. VI. könyve önálló szerződéstípusként kezeli.

A franchise egy olyan gazdasági együttműködési forma, amelyben a franchise átadó ellenszolgáltatás fejében biztosítja a szükséges szerzői és iparjogvédelmi jogok felhasználási és hasznosítási jogait a franchise átvevő számára.

2. A Franchise szerződés legfőbb jellemzői

A franchise szerződés fő alkotóeleme a franchising rendszernek. A franchise rendszer lényege és célja, hogy a franchise részét képező know-howt (amelybe az átadó által kidogozott szervezési, műszaki, gazdasági ismeretek tartoznak), kereskedelmi nevet, iparjogvédelmi vagy szerzői jogok együttesét gyakorló rendszer tagjai minden üzletben ugyanabban a formában, ugyanazt a színvonalat garantálják a vevők számára.

Franchise szerződés elkészítésével, véleményezésével kapcsolatban ügyvédi irodánk szívesen áll az Ön rendelkezésére! – dr. Dobos István ügyvéd / +3630-3088151 / dobos@doboslegal.eu

A franchising rendszer kulcsfontosságú jellemzője, hogy egy központ köré szerveződik, a rendszer tagjai egységes név, arculat, illetve működési szabályok alatt üzemelnek, amelynek a meghatározott központból történő meghatározása és menedzselése biztosítja az üzleti kockázat lehetőségének minimális jelenlétét.

A franchise szerződésben a franchise átadó és az átvevő együttműködésének legfontosabb elemei kerülnek meghatározásra.

2.1. Az átvevő kötelezettségei és jogai

A szerződés alapján az átvevő a közös márkanév, illetve az arculat alkalmazására, illetve a megállapodásban meghatározott minőségi és mennyiségi követelményeknek való megfelelésre vállal kötelezettséget.

Ennek előnye az, hogy az átvevő hasznosíthatja a márka, illetve az arculat ismeretségét és jelentős vállalkozáskiépítési költségek alól mentesülhet, részesül az átadó tapasztalatainak előnyeiből, és komoly támogatást kap a vállalkozás alapítása és működtetése során (például reklám, beszerzés és vállalatvezetés). Gyakorlatilag kockázat nélkül (vagy minimális kockázattal) veszi át a széles körben ismeretséget szerzett arculatot.

Az átvevő a szerződés alapján rendszerint köteles a számára biztosított jogok és ismeretek felhasználásával a termékek, szolgáltatások előállítására és értékesítésére és köteles ezekért díjat fizetni. Az értékesítés során az átvevő a saját nevében és a saját javára jár el.

2.3. Fizetendő díjjak

Az átvevő által fizetendő díj általában több összetevőből áll. Jellemzően kell egy úgynevezett belépési díjat fizetni, amit a franchise hálózatba való csatlakozáskor kell fizetni, meghatározott összegű alapdíjat, ami időszakonként előre fizetendő és a rendszerben maradás feltétele, illetve forgalmi jutalékot (royalty), ami a forgalom után százalékos formában fizetendő jutalék, vagy a korábbi időszak forgalmára tekintettel megállapított, fix összegű jutalék. A Ptk. azonban külön nem szabályozza az átvevő által fizetett ellenszolgáltatást, csupán a franchise definíciója körében rögzíti, hogy a szerződés visszterhes.

Az átvevő továbbá köteles a rendelkezésére bocsátott ismeretet megóvni.

2.4. Az átadó kötelezettségei és jogai

Az átadó a szerződésben a meghatározott áru forgalmazása, illetőleg szolgáltatás nyújtása céljából feljogosítja az átvevőt a franchise meghatározott területen történő hasznosítására.

Az átadónak együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége van az átvevővel szemben, köteles, az átvevőt valamennyi, franchise-zal kapcsolatos előírásról, szabályról részletesen tájékoztatni, nevezetesen köteles a franchise részét képező know-how (amelybe az átadó által kidogozott szervezési, műszaki, gazdasági ismeretek tartoznak) rendelkezésére bocsátására, a különböző felhasználási jogok átengedésére és azok zavartalan gyakorlására, valamint a folyamatos támogatás biztosítására.

Az átvevő, ha ezeket a szükséges tájékoztatásokat nem, vagy nem maradéktalanul kapja meg, a szerződést megtámadhatja tévedésre, megtévesztésre vagy a felek kölcsönös téves feltevésére alapozva.

A franchise átadót a termék és a szolgáltatás előállításával és értékesítésével kapcsolatban utasítási jog illeti meg. Továbbá utasítási joga van az átadónak a franchise hálózat és a termék jóhírnevének megóvásával kapcsolatban. Az átvevő ezáltal részben elveszíti önállóságát, és a kötelező döntéseket végre kell hajtana.

Amennyiben az átadó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, az átvevő erre köteles figyelmeztetni. Ha a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik az átadó az átvevő által szakszerűtlennek vélt utasításhoz, akkor az átvevő köteles teljesíteni, viszont az ebből eredő kárért már nem ő, hanem az átadó a felelős. Az átvevő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A felek kötelesek a franchise hálózat és az előállított, illetve értékesített termékek és szolgáltatások jóhírnevének megóvására.

2.5. Írásbeliség

Az írásbeliség nem érvényességi kellék, azonban az esetlegesen felmerülő jogviták elkerülése érdekében, a szellemi alkotások megjelenése és a védelem biztosítása miatt szinte minden esetben írásban kötik a felek a franchise szerződést.

2.6. A szerződés időtartama

A Ptk. nem rendelkezik a franchise időtartamáról, csupán a Ptk. 6:381. §-ából következik, hogy a szerződés határozott és határozatlan időre egyaránt megköthető.

2.7. Szerződés felmondása

A korábban említett Ptk. 6:381. §-a szerint a határozatlan időtartamra kötött szerződést bármelyik fél a naptári hónap utolsó napjára felmondhatja. A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második évében két hónap, a harmadik és az azt követő években három hónap.

dr. Dobos István ügyvéd / Zatykó Anna

Franchise szerződéssel kapcsolatos kérdése van?

Szívesen állunk rendelkezésére! dr. Dobos István ügyvéd / dobos@doboslegal.eu / +36 30 308 8151