A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai

Habár a helyi iparűzési adó összege százalékos összege maximum két százalék lehet, ennek ellenére mégis komoly megterhelést jelenthet az adózók részére tekintettel arra, hogy azt az árrés után kell számítani és megfizetni.

Kik az alanyai?

Helyi iparűzési adót kell fizetni minden olyan vállalkozónak, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozói tevékenységet végez.

A jogszabály meghatározza, hogy állandó jellegű vállalkozói tevékenységnek az minősül, ha a vállalkozó önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy a tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ezzel szemben ideiglenes jellegű vállalkozói tevékenységről a helyi iparűzési adó tekintetében akkor beszélhetünk, ha a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, de építőipari tevékenységet, természeti erőforrást tár fel vagy kutat, és a tevékenységének tartama a 30 napot eléri, de nem haladja meg 180 napot.

Továbbá akkor is ideiglenes hatállyal végzi a vállalkozó a tevékenységét, ha bármely nem fenti tevékenységet végez, de annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Adóalapja az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, melyet csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel és az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Mértéke

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó felső mértéke az adó alapjának maximum 2 %-a lehet; ennek megfelelőn a helyi önkormányzat jogosult önként meghatározni az adó mértékét ezen határ alatt, ez akár azt jelentheti, hogy  önkormányzat mentesítheti az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkező adóalanyokat a helyi iparűzési fizetési kötelezettség alól.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként maximum 5.000 Ft lehet, melyet a tevékenyég befejezését követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.

Bejelentési kötelezettség

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/E. § (1) bekezdése szerint a cégről (Cégtörvény szerinti) az állami adóhatóság a cégbíróság útján érkezett adatokat továbbítja a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak, így ezen adóalanyoknak az önkormányzat felé nem kell bejelentést tennie.

Kiemelendő azonban, hogy ez kizárólag csak A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégekre vonatkozik, és így például az egyéni vállalkozókra nem, vagyis nekik az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül be kell jelentkezniük az önkormányzati adóhatósághoz.

Helyi iparűzési adó előleg összege és időpontjai

A vállalkozónak a helyi iparűzési adó előleg bevallási kötelezettségének a bejelentkezéssel vagy a bevallás-benyújtással (2018. május 31.) egyidejűleg kell eleget tennie.

Fontos megemlíteni, hogy nem kell adóelőleget bejelentenie, bevallania az előtársaságnak, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra, az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

A bejelentkezéssel együtt kell eleget tennie a vállalkozónak a helyi iparűzési adó előleg bevallási kötelezettségének, ha az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdte, valamint, ha átalakulással, egyesüléssel, szétválással jött létre, továbbá akkor is, ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezette be; ebben az esetben az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

Minden más esetben az előlegfizetési időszak a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.

Ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójának fele.

A fentieket konkrét példával szemléltetve: a 2017. adóévre vonatkozó bevallásban 200.000 Ft helyi iparűzési adót tüntettünk fel, a 2018. március 15. napjára pedig 80.000 Ft adóelőleget fizettünk meg.

A fentieknek megfelelőn a helyi iparűzési adó előlegének első részlete az adóévet megelőző év adójának (200.000 Ft) és adóév harmadik hónapjának 15. napjára bevallott összegének (80.000 Ft) a pozitív különbözete, vagyis 120.000 Ft.

A március 15. napjára megfizetett összeget (80.000 Ft) pedig úgy kaphatjuk meg, ha az adóévet megelőző adóév adóját elosztjuk kettővel.

Abban az esetben, ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg fele.

A fentiekre is egy konkrét példa: a vállalkozó a tevékenységét 2017. február 1. napján kezdte meg, a vállalkozó a 2017. évre vonatkozó bevallásában 200.000 Ft adót tüntetett fel.

A fenti adatok alapján a helyi iparűzési adó összegét úgy számolhatjuk ki, ha a 200.000 Ft-ot elosztjuk az adóévet megelőző adóév naptári napjainak a számaival (365-31=334), és az így kapott összeget megszorozzuk a naptári év napjainak számával (365), vagyis a helyi iparűzési adó első részletének összege: 218.563 Ft (ezt 100 forintra kell kerekíteni).

Tekintettel arra, hogy A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 41. § (4) bekezdés b) pontja alapján nem kellett adót bejelenteni, bevallani a kezdő vállalkozásnak az első adóelőleg-fizetési időszakra, így 2017. március 15. napjára bejelentett adó összege 0 Ft, ezért a fenti összeget nem lehet csökkenteni a március 15. napjára bevallott adóelőleg összegével.

Ha adózással kapcsolatos kérdése van, keressen minket bizalommal!

dr. Dobos István ügyvéd

Adózással vagy gazdasági joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151