Magánszemély lakcímének felkutatása

Több okból is fontos lehet, hogy rendelkezzünk az adós lakcímével vagy értesítési címével és ne csak a személyét tudjuk azonosítani. Az egyes bírósági periratok kézbesítéséhez csak akkor fűződik ugyanis jogkövetkezmény, ha az megfelelt a kézbesítésre vonatkozó szabályoknak.

Ehhez nélkülözhetetlen az adós értesítési címének pontos ismerete. Az egyes bírósági iratok kézbesítése leggyakrabban postai úton tértivevénnyel történik, mivel a joghatály az irat átvételéhez fűződik. Pontosabban a perindítás joghatásai a keresetnek (viszontkeresetnek) az ellenféllel való közlésével állnak be.

A Pp. rendelkezik a kézbesítési vélelem intézményéről is, melyek egyik esete, amikor a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. Ez a vélelem ugyan megdönthető, de megdöntés hiányában beáll a perindítás hatálya.
A közléssel tehát az alperes is tudomást szerez az ellene benyújtott keresetről, tehát az eljárás kétoldalúvá válik.

Mit tehetünk, ha az adós lakcíme ismeretlen és csak néhány személyes adatát tudjuk?

Az adós lakcímének felkutatásának egyik eszköze a más meglévő adatok, például név alapján történő adatszolgáltatási kérelem benyújtása. Ilyen esetben a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból kérhetünk adatszolgáltatást, bármelyik Okmányirodában vagy Kormányablaknál.

A személyi adat- és lakcímnyilvántartásból bármely természetes vagy jogi személy illetve szervezet jogosult adatigénylésre, ehhez azonban valamilyen megfelelő jogalap megléte szükséges. Adós lakcímének vagy értesítési címének kikérése esetén a követelés jogalapját adó jog vagy jogos érdek érvényesítésének érdekére hivatkozhatunk.
A kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa, de a következő tartalmi elemeket tartalmaznia kell:

– kérelmező adatai: ügyfél és képviselője neve, lakcíme (székhely, telephely), a kérelmező személyi azonosítója
– az igényelt adatkör: név, születési név, lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím, születési idő, hely, anyja neve, személyi azonosító, stb.
– az adatfelhasználás célja
– az adatigénylés jogalapja és igazolása
– az adatszolgáltatás formája (online vagy papír alapú)
– kérelem benyújtásának az iőpontja
– aláírás

Fontos továbbá, hogy a kérelemhez csatolni kell a kérelem jogalapját igazoló okiratokat, ha az ügyben képviselő jár el, akkor az eredeti meghatalmazást is vagy annak hiteles másoltát.
Ha jog vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséget adatot igényelünk, akkor azt a tényt kell igazolni, amely az adatigénylésre alapot adó kapcsolat fennállását bizonyítja kérelmező és a keresett polgár között (szerződés, bírósági határozat).
Az eljárás költsége legalább 3500 forint, egyébként a díjtétel mértéke 730 forint személyenként.
A hatóságnak az ügyben való eljárásra 21 nap áll rendelkezésére.

Amennyiben követelés érvényesítésével kapcsolatban további kérdése van, ügyvédi irodánk szívesen áll a rendelkezésére.