Jelentős változások a polgári peres eljárások szabályozásában

2018. január 1. napjától hatályba lépett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.), amely hatályon kívül helyezte a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (régi Pp.). Az új Pp. lényeges változásokat és újításokat vezet be a polgári perek tekintetében, gyakorlatilag teljes mértékben felülírja a korábbi peres gyakorlatot. Jelen összefoglalóban pár lényegesnek tartott változást törekszünk bemutatni, amely mind a jogi képviselők számára, mind a peres felek számára…

Read more

Követelések hatékony érvényesítése

A magánjogi jogviszonyokban nem ritka, hogy az egyik fél teljesítési hajlandósága jogviszony időtartama alatt, illetve azt követően részben vagy egészben hiányzik, vagyis nem teljesít. A teljesítési hajlandóság hiánya lehet például a kölcsönösszeg visszafizetésének elmaradása kölcsönszerződések esetén, vállalkozói díj meg nem fizetése vállalkozási szerződések esetén, vagy akár a vételár megfizetésének elmaradása adásvételi szerződések esetén, vagy akár kártérítési összeg meg nem fizetési kártérítési ügyekben. Természetesen a fent ismertetett példák nem merítik ki…

Read more

Késedelmes fizetésből eredő károk megtérítése

Mi történik akkor, ha egy adott vállalkozó a megrendelő részére teljesített szolgáltatás után késve kapja meg a vállalkozási díjat? Felel-e a megrendelő azokért a károkért, amelyek annak következtében merülnek fel a vállalkozónál, hogy a megrendelő nem fizette határidőben pénztartozását? Mit követelhet ilyenkor a vállalkozó? Ezekre a kérdésekre keressük a választ jelen cikkben. Hogyan lehet pénztartozást teljesíteni? Pénztartozást a következő módokon lehet teljesíteni: pénz tulajdonjogának a jogosult részére való átruházása (készpénzfizetés)…

Read more

Késedelmes fizetésből eredő károk megtérítése a magyar polgári jog szabályai szerint

Mi történik akkor, ha az építési vállalkozó a megrendelő részére teljesített kivitelezési munkák során késve kapja meg a vállalkozási díjat? Felel-e a megrendelő azokért a károkért, amelyek annak következtében merülnek fel a vállalkozónál, hogy a megrendelő nem fizette meg határidőben pénztartozását? Mit követelhet ilyenkor a vállalkozó? Ezekre a kérdésekre keressük a választ jelen cikkben. Hogyan lehet pénztartozást teljesíteni? Pénztartozást a következő módokon lehet teljesíteni: • pénz tulajdonjogának a jogosult részére…

Read more

Követelése van céggel szemben? Így érvényesítse felszámolási eljárás keretében! – Felszámolást indítottak a cége ellen? Az alábbiak szerint védekezzen!

Cikkünk célja, hogy gyakorlati útmutatást nyújtson mindazoknak, akik követelésüket felszámolási eljárásban kívánják érvényesíteni vagy esetleges likviditási problémákkal, fizetési nehézségekkel küzdő adósi pozícióban szeretnének eredményesen védekezni. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér: A csődeljárásáról és a felszámolási eljárásról az 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezik; mögöttes szabályként a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai (a továbbiakban: Pp.) szolgál. A felszámolási eljárás célja: A felszámolás eljárás célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód…

Read more

Kölcsönt nyújtana a cége? A következőkre figyeljen!

Fontos tudni, hogy egyes különböző kölcsönök egészen eltérő minősítés alá eshetnek, attól függően, hogy milyen körülmények között kerül sor a nyújtásukra. Két, látszatra ugyanolyan kölcsönszerződés közül az egyik teljesen problémamentes lehet, míg egy másik akár bűncselekménynek is minősülhet. Mi ennek az oka? A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) kimondja, hogy hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi tevékenységnek minősül, ha végzése üzletszerűen történik és így csak a Magyar Nemzeti Bank…

Read more

A követelés behajtása során befolyt összeg elszámolása

Gyakori eset, hogy akár peres, akár nemperes eljárás keretében érvényesíteni kívánt követelés behajtása közben az adós a végrehajtással vagy a felszámolással fenyegető helyzet következtében a tartozása egy részét megfizeti. Cikkünkben arról olvashatnak részletesebben, hogy ilyenkor a felek a befolyt összeget hogyan kötelesek elszámolni. Ptk. 6:41. § [Elszámolás több tartozás esetén] (1) Ha a kötelezettet a jogosulttal szemben több egynemű szolgáltatás terheli, és a felajánlott teljesítés nem fedezi valamennyi tartozását, a…

Read more

Magánszemély lakcímének felkutatása

Több okból is fontos lehet, hogy rendelkezzünk az adós lakcímével vagy értesítési címével és ne csak a személyét tudjuk azonosítani. Az egyes bírósági periratok kézbesítéséhez csak akkor fűződik ugyanis jogkövetkezmény, ha az megfelelt a kézbesítésre vonatkozó szabályoknak. Ehhez nélkülözhetetlen az adós értesítési címének pontos ismerete. Az egyes bírósági iratok kézbesítése leggyakrabban postai úton tértivevénnyel történik, mivel a joghatály az irat átvételéhez fűződik. Pontosabban a perindítás joghatásai a keresetnek (viszontkeresetnek) az…

Read more

A fizetési meghagyásos eljárásban érvényesülő költségkedvezmények

Egy követelés érvényesítése előtt minden esetben felmerül a kérdés, hogy milyen költségekkel jár az eljárás. Valamennyi eljárásban számolnia kell a hitelezőnek az állam részére fizetendő díjjal vagy illetékkel, illetve ügyvédi munkadíjjal. A követelések érvényesítésére irányuló fizetési meghagyásos eljárás esetén is lehetőség van azonban költségkedvezmény igénybevételére. Ki vehet igénybe költségkedvezményt? Ha a cégem érvényesít követelést fizetési meghagyásos eljárásban, akkor is igényelhetek költségkedvezményt? Jelen összefoglaló többek között e kérdésekre kíván választ adni.…

Read more

Felszámolási eljárásban teljesített követelés „visszaperelése”

Gyakran előfordul egy cég működése során, hogy a felszámolási eljárásból kizárólag egy nem feltétlenül megalapozott követelés megfizetésével tud „szabadulni”. Mit tehetünk a követelés megfizetése után, amennyiben nem tartjuk azt megalapozottnak? Van jogi lehetőség a követelés visszaperelésére? 1. Mik a felszámolási eljárás elvi alapjai? A gazdasági társaságok olyan külön jogalanyisággal rendelkező jogi személyek, melyek önállóan vesznek részt a gazdasági forgalomban, ezért saját, tagjaiktól elkülönült vagyonnal rendelkeznek. A magánjogi jogviszonyok szabályozásának egyik…

Read more