Mit tehetünk az adóvégrehajtás ellen?

Az adóhatósági határozatban foglalt kötelezettség végrehajtására – főszabály szerint – akkor kerülhet sor, ha a kötelezettséget megállapító határozat véglegessé vált (jogerőre emelkedett) és az abban megállapított önkéntes teljesítési határidő eredménytelenül telt el.

Az adóhatóságnak a végrehajtási eljárás megindítása előtt nem kell előzetesen értesíteni a kötelezettet a végrehajtási megindításáról, így az esetek többségében az adós a hatósági átutalási megbízás (inkasszó), ingó,- és ingatlanfoglalás, végrehajtási jog bejegyzése, munkabérből való letiltás vagy esetleg követelésfoglalás révén értesül a végrehajtási eljárás megindításáról.

Az adóvégrehajtás megindításának késleltetését szolgáló eszközök

1. Azonnali jogvédelem iránti kérelem

Az adóhatóság másodfokú döntése annak az adózóval történt közlésével válik véglegessé (jogerőssé); az azonban végrehajthatóvá csak akkor válik, ha az önkéntes teljesítésre megállapított határidő eredménytelenül eltelt.

A jelenlegi szabályok alapján a másodfokú határozat ellen benyújott keresetben azonnali jogvédelem iránti kérelem (korábbi Pp. alapján: végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem) is benyújtható, mely a végrehajtás megindítását (a végrehajtást foganosító szerv tudomására jutásától) annak elbírálásáig késlelteti, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntését azonnal végrehajthatónak nyilvánította.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. 51. § (3) bekezdése szerint „a bíróság az arányosság elve alapján, a közérdek és valamennyi fél szempontjából azt mérlegeli, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel az azonnali jogvédelem biztosítása járna.”

A bíróságnak az azonnali jogvédelem tárgyában hozott végzése ellen van helye jogorvoslatnak, azonban fontos hangsúlyozni, hogy annak az adóhatósági határozat végrehajtására már nincs halasztó hatálya, vagyis a másodfokú adóhatósági határozat végrehajthatóvá válik.

2. Fizetési könnyítés iránti kérelem

Amennyiben a bíróság az azonnali jogvédelem iránti kérelmet jogerősen elutasítja vagy az adózó nem merítette az elsőfokú határozat elleni rendes jogorvoslati jogát (esetleg a másodfokú határozat ellen nem nyújtanak be keresetet) és a döntés véglegessé vált, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (továbbiakban: Art.) 198. §-a további lehetőséget biztosít az adózók részére az adóvégrehajtás megindításának késleltetésére. Az Art. 198. §-a szerint lehetőség van fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtására az adóhatósági határozatban foglalt kötelezettséggel szemben; Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. 16. §-a szerint „a végrehajtási eljárás szünetel a fizetési kedvezmény iránti kérelem adóhatósághoz történő megérkezését követő naptól a kérelmet elbíráló döntés véglegessé válásának napjáig, ha az adós fizetési kedvezmény iránti kérelmét a tartozás esedékességét követő 8 napon belül nyújtotta be.”

A jogszabály a fizetési könnyítés iránti kérelem két fajtáját különbözteti meg, egyrészről a kérelem irányulhat fizetési halasztás elérésére, másrészről pedig részletfizetés engedélyezésére.

Az adózók részére fizetési könnyítés – az Art. 198. §. (1) bekezdése értelmében – kizárólag „abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.”

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés a fentiek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.

Az adóhatóság a fenti körülmények fennállását rendkívül szigorúan vizsgálja, így az adózónak a fenti jogszabályban foglaltak maradéktalan fennállását bizonyítania kell, ellenben az adóhatóság el fogja utasítani a fizetési könnyítés iránti kérelmet.

A fentiek alapján az adóvégrehajtás megindításának hatékony késleltetése végett szükséges az elsőfokú határozat (majd a másodfokú határozat ellen is) ellen jogorvoslattal élni; az elsőfokú határozattal szembeni jogorvoslati jog azonban nemcsak a végrehajtási eljárás megindításának késleltetése végett fontos, hanem amiatt is, hogy az adóhatósági határozat a későbbiekben bírósági úton felülvizsgálhatóvá váljon. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára kizárólag akkor kerülhet sor, ha az első fokú döntéssel szembeni rendes jogorvoslati jogot az az adózó kimerítette.

A fentiek alapján látható, hogy a megfelelő eljárásjogi eszközökkel az adóhatósági végrehajtási eljárás megindítása jelentősen késleltethető, és sok esetben megakadályozható.

Az adóhatósági végrehajtás során alkalmazható további eszközökről az adott ügy pontos ismerete tükrében, személyes konzultáció keretében tudunk további felvilágosítást adni.

Amennyiben adóvégrehajtással, adójoggal kapcsolatos kérdése merül fel, ügyvédi és adótanácsadó partnerünk készséggel áll rendelkezésére.

dr. Dobos István ügyvéd

+36 30 3088151
dobos@doboslegal.eu