A tanú érdekében eljáró ügyvéd részvétele a kihallgatáson

A jelenleg hatályos büntetőeljárási törvény öt bizonyítási eszközt nevesít, melyek közül elsőként a tanúvallomásról rendelkezik. Ez nem is meglepő, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárásban a tanúvallomás a leggyakrabban használt bizonyítási eszköz.

E gyakoriságot számos tényező indokolja, többek között a vallomás megszerzésének egyszerűsége, valamint a kontradiktórius eljárási rendszerbe történő beilleszthetősége. E bizonyítási eszköznek a büntetőeljárási rendszerében elfoglalt kiemelkedő szerepe azonban egy fontos következményt von maga után: egy folyamatban lévő eljárás során bárki lehet tanú. A hatályos törvény definíciója szerint ugyanis tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényről tudomása lehet. E tényt, valamint azt a körülményt figyelembe, hogy a tanúként történő kihallgatás a kiszolgáltatottság érzését keltheti a kihallgatott személyben, rendkívül fontos, hogy egy ilyen helyzetre felkészülve mindenki tisztában legyen a tanú jogaival a büntetőeljárás során.

A vallomástétel megtagadásának joga

A tanú leginkább említést érdemlő joga, hogy bizonyos esetekben jogában áll megtagadni a vallomástételt, mely megtagadási okokra őt a nyomozó hatóság tagja a kihallgatás megkezdése előtt figyelmeztetni köteles. Ilyen – úgynevezett relatív tanúzási – akadályt jelent, ha a tanú a terhelt hozzátartozója, ha a kérdésére adott válasszal magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, továbbá ha foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, és a tanúvallomással a titoktartási kötelezettségét megsértené. Emellett a megtagadhatja a vallomástételt a médiatartalom-szolgáltató, ha a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné.
Bizonyos személyek tanúként történő meghallgatását azonban a törvény egyenesen kizárja. E személyek közé tartozik többet között a védő arról, amiről mint védő szerzett tudomást, vagy amit a terhelttel védői minőségében közölt; illetve az a személy is akitől a testi vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás.

A hatóságok kioktatási kötelezettsége

A hatályos törvény értelmében kihallgatása elején a tanút figyelmeztetni kell arra, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani, továbbá arra, hogy a hamis tanúzást és a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény büntetni rendeli. A figyelmeztetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzőkönyvbe kell venni. A figyelmeztetés és a figyelmeztetésre adott válasz jegyzőkönyvezésének elmaradása esetén a tanú vallomása bizonyítási eszközként nem vehető figyelembe.

Az írásban történő vallomástétel lehetősége

A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a szóbeli kihallgatását követően vagy helyette írásban tegyen vallomást, ez azonban nem zárja ki, hogy utóbb a tanút, ha ez szükséges, a kihallgatása céljából a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság megidézze.

A tanú védelme

A tanúvédelem körében a büntetőeljárási törvény lehetőséget ad arra, hogy a tanú adatai zártan kezelését kérje. Ebben az esetben a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg. Különösen indokolt esetben, kérelmére a tanú személyi védelemben is részesülhet.

A legfontosabb jog – a tanú érdekében eljáró ügyvéd részvétele a kihallgatáson

A fentiek során kiderült, hogy a tanúnak az eljárás során számos joggal rendelkezik, ezek azonban a gyakorlatban nem mindig érvényesülnek maradéktalanul, tekintettel arra, hogy a tanúk a kihallgatás során gyakran olyan felfokozott lelkiállapotban vannak, hogy az adott pillanatban nem fordítanak elég figyelmet jogaik gyakorlására. Ezt kiküszöbölendő, a tanú kihallgatásánál jelen lehet az érdekében eljáró ügyvéd, aki a tanúnak felvilágosítást adhat a jogairól, valamint kihallgatást követően az arról készült jegyzőkönyvet megtekintheti, és észrevételeit írásban vagy szóban előterjesztheti.

Ha a fentiekben részletezett témával kapcsolatban további kérdése merülne fel, vagy tanúként történő kihallgatása során jogi képviseletre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!