Adóregisztrációs eljárás szabályai – 2021

Adóköteles tevékenységet csak az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adózó adószámának megállapítását ún. adóregisztrációs eljárás előzi meg, melynek szabályai az adózás rendjéről szóló 20107. évi CL. törvényben találhatók.

A NAV a cégbejegyzésre kötelezett adózó adószámának megállapítását megelőzően a bejelentett adatok és az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatok egybevetésével megvizsgálja az alábbiakat:

  • adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult tagja,
  • korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság adózó esetében az ötven százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, ilyen mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagja vagy részvényese,
  • egyszemélyes gazdasági társaság adózó esetében a tag vagy részvényes

tekintetében fennáll-e olyan körülmény, amely az adószám megállapításának akadályát képezi.

A NAV azokban az esetekben tagadja meg az adószám megállapítását, amikor az adózó vezető tisztségviselője, tagja, cégvezetője, részvényese

1. olyan, más adózó jelenlegi vagy voltvezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, részvényese, amely

1.1. száznyolcvan napon keresztül folyamatosan fennálló, ötmillió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében tízmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik,

1.2. az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül ötmillió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében tízmillió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, vagy

1.3. adószámát a NAV az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül jogerősen törölte,

2. az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján száznyolcvan napon keresztül folyamatosan fennálló, ötmillió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében tízmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy

3. az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a vezető tisztségviselői pozíciótól, illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül.

Az 1.1 pont és a 2. pont esetében nem tekinthető fennálló adótartozásnak az adótartozás azon része, amely végleges adóhatósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat ellen a keresetindítási határidő még nem telt el, vagy az adózó által, a határozat ellen indított közigazgatási per jogerősen még nem zárult le. Ebben az esetben az adóhatósági határozaton alapuló adótartozás a közigazgatási per megindítására nyitva álló határidő eredménytelen lejártát követő naptól, illetve a közigazgatási per jogerős lezárását követő naptól tekinthető fennállónak, ha az adóhatósági határozatot a bíróság jogszerűnek ítélte.

További feltétele az adószám megállapítása megtagadásának a fenti 1.1.–1.3. pontokban meghatározott esetekben, hogy az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, részvényese más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszonya

  •  az 1.1. és 1.2. pontok szerinti esetben az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 360. napon vagy azt követően bármelyik napon,
  • az 1.3. pont szerinti esetben pedig az adószám törlését kimondó véglegessé vált határozat meghozatalának napján vagy az azt követő bármelyik napon fennállt.

Kimentési kérelem az adóregisztrációs eljárásban:

Az adószám megtagadása sok esetben nem jogsértő magatartáson alapul, ezért a jogalkotó lehetővé teszi a jogkövetkezmények alóli mentesülést.

Ha a NAV az adószám megállapítását megtagadta, az a vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes, akire tekintettel a NAV az adózó adószámát megtagadta, az adószám megállapítását megtagadó határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kimentési kérelmet terjeszthet elő, azonban ez jogvesztő határidő.

A NAV az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot visszavonja, és az adószámot megállapítja, ha

a, az adószám megállapítását a fentebb említett 1. pont 1.1., illetve 1.2. alpontja vagy 2. pont alapján tagadta meg és az a vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes, akire tekintettel a NAV az adózó adószámának megállapítását megtagadta, bizonyítja, hogy

aa, az adószám megállapításának megtagadására okot adó tartozást az adózó azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét egy vagy több vevő, illetve megrendelő részben vagy egészben nem egyenlítette ki

ab, a vevőkkel, megrendelőkkel szemben fennálló, határidőre ki nem egyenlített követelések összege az adótartozás összegét eléri vagy meghaladja, illetve a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontjában elérte vagy meghaladta, és

ac, az adótartozást felhalmozó adózó a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,

b, az adószám megállapítását a fentebb említett 1. pont 1.1., illetve 1.2. alpontja és 2. pontja alapján tagadta meg, és az a vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes, akire tekintettel az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámának megállapítását megtagadta, igazolja, hogy a kizáró ok alapjául szolgáló adótartozás már nem áll fenn,

c, az adószám megállapítását az 1. pont 1.1. alpontja vagy 2. pontja alapján tagadta meg, és az a tag vagy részvényes, akire tekintettel a NAV az adózó adószámának megállapítását megtagadta, igazolja, hogy jogviszonya öröklés útján létesült és a kizáró ok alapjául szolgáló adótartozás nem tagi, illetve részvényesi jogviszonyának időtartama alatt, vagy jogviszonya megszűnését követő száznyolcvan napon belül keletkezett.

Döntés az adószám megállapításáról az adóregisztrációs eljárásban:

A NAV az adószámot a cégbírósági bejegyzés iránti kérelem benyújtásától számított egy munkanapon belül állapítja meg, ha a cégbíróság által közölt adóazonosító szám alapján folytatott vizsgálat eredményeképpen a fenti akadályok egyike sem valószínűsíthető e határidőn belül, egyébként az adószám megállapítása, vagy megtagadása tárgyában a cégbírósági bejegyzés iránti kérelem benyújtásától számított nyolc munkanapon belül dönt.

Összességében láthatjuk, hogy bár egy összetett problémáról beszélünk, mégsem lehetetlen a cégbejegyzés elérése az adószám megállapításának megtagadása esetén sem, de ennek elkerülése érdekében érdemes körültekintően eljárni.

dr. Dobos István ügyvéd / dr. Lőrincz Dorottya

Adójoggal, cégügyekkel kapcsolatos kérdése van?

Szívesen állunk rendelkezésére! 

dr. Dobos István ügyvéd / dobos@doboslegal.eu / +36 30 308 8151