Az e-napló lezárása, mint visszatérő probléma az építési projektek során

A 191/2009. (XI. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kivr.) 24/B. § (1) bekezdése kimondja „Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LLTK) a Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az építtető kezdeményezésére az e-építési naplót, és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető az e-építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY e-építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint.”

A Kivr. 24/B. § (2) bekezdése alapján sajátos építményfajtákra külön rendelkezések irányadóak az alábbiak szerint: „A sajátos építményfajták tekintetében az e-építési napló készenlétbe helyezését az építtető az OÉNY e-építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi a sajátos építményfajták szerinti miniszter, elektronikus hírközlési építmények tekintetében az NMHH elnöke által kijelölt rendszer üzemeltetőnél.”

A Kivr. 24/B.§ (3) bekezdése részletezi az építtető kötelezettségeit az e-napló kapcsán „Az építtető az e-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a rendszerhasználati díj befizetésével helyezi készenlétbe.”

A Kivr. 24/B.§ (4) bekezdése részletezi az fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező kötelezettségeit az e-napló kapcsán „A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.”

A Kivr. 24/B.§ (5) bekezdése meghatározza az e-főnapló, e-alnapló nyitási, illetve zárási követelményeitAz e-főnapló és az e-alnapló az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyílik meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le.”

Építtető és kivitelező közötti vita esetén a Kivr. 33.§ (7) bekezdése kimondja, hogy „Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési munkaterület (1) bekezdés szerinti átadás-átvétele, a vitarendezés érdekében a fővállalkozó kivitelező vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti.”

Amennyiben az Építtető és a Kivitelező közötti vita merül fel, így igénybe lehet venni vitarendezési eljárást, vagy szakértői szervezetet szakvélemény kiadása érdekében. (TSZSZ szerv)

A kivitelezési szerződés felmondható, az abban foglaltaknak megfelelően (rendes vagy rendkívüli felmondás), valamint a Ptk. rendelkezéseivel összhangban.

E-naplóval, esetleg E-napló lezárásával, felmondással kapcsolatos kérdése van? Irodánk egyik fő szakterülete az építési jog. E-napló lezárás, szerződéskötés, felmondás és további építési jogi kérdések kapcsán kérje segítségünket! 
dobos@doboslegal.eu / +36-30-308815
1

Kivitelezővel kötött szerződéstől történő elállás vagy szerződés felmondás esetén, ennek megtörténtét lehet jelezni a Lechner Tudásközpontnak, mint az e-építési napló rendszer üzemeltetőjének, azzal, hogy a Kivitelezőt felhívta az Építtető arra, hogy adja át a munkaterületet, de ez még nem történt meg – kérve új e-főnapló megnyitását, az előző e-főnapló nyitva hagyásával, mivel a Kivr. 24/B.§ (5) bekezdése szerinti e-főnapló lezárásának feltételei nem állnak fenn- azzal a jelzéssel, hogy az Építtető felhívta a Kivitelezőt a munkaterület átadására.

Ügyvédi irodánk a megkeresés elkészítésében, a felmondás vagy elállás megszövegezésében szívesen közreműködik.

Ebben az esetben azonban az Építtetőnek érdemes a korábbi Kivitelezővel rendeznie a szerződés szerinti elszámolást (eddig kifizetett vállalkozási díj, volt-e hibás teljesítés, késedelem, kötbér merült-e fel stb.), a Kivitelező oldalán felmerülő későbbi jogvita elkerülése érdekében, egy teljesítési igazoláson alapuló végszámla kiállítása után a Kivitelező részére, az Építtető részére történő munkaterület átadásának feltételeként.

Nyilván elszámolási vita fennállása esetén érdemes vitarendezési eljárást igénybe venni vagy TSZSZ-hez fordulni https://mkik.hu/ .

Amennyiben az Építtető és a Kivitelező között rendezett a viszony, a Kivitelező hajlandó a munkaterület átadására, úgy egyszerűbb az eljárás. Amennyiben viszont erre nem hajlandó a Kivitelező, akkor is Önök minden további nélkül nyithatnak egy új e-főnaplót, s megbízhatnak egy új kivitelezőt az elmaradt munkálatok befejezésére, jelezve mindezt a Lechner Tudásközpontnak, mint az építési napló üzemeltetőjének, az e-főnaplóba történő azon bejegyzéssel, melyben az Építtető felhívta a Kivitelezőt a munkaterület átadására.

dr. Dobos István ügyvéd / dr. Görög Réka Dorottya

Építési joggal, e-naplóval kapcsolatos kapcsolatos kérdése van? 

Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd / dobos@doboslegal.eu / +36 30 308 8151