Az egyesületek és a társaságiadó-kötelezettség

A nonprofit szervezetek, így az egyesület is társaságiadó-alany, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végzett-e vagy sem.

Nem kell társaságiadó-bevallást benyújtania az egyesületnek, ha az adóévben nem ért el bevételt vállalkozási tevékenységből vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el. Ekkor elegendő bevallást helyettesítő nyilatkozatot tennie az erre rendszeresített TAONY nyomtatványon az adóévet követő év május 31. napjáig.

Nem nyilatkozhatnak azonban azok a civilszervezetek, amelyek ingatlanhasznosítást folytatnak, és ehhez kapcsolódóan korrekciós tétel elszámolására kötelesek. Nekik a társaságiadó-bevallást kell benyújtaniuk.

Ezzel kapcsolatban a Tao tv. rendelkezéseit kell alapul venni, továbbá azt végig gondolni, hogy az Egyesület az ingatlanhasznosítást miként folytatja: az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységként, vagy azon kívül eső, attól eltérő gazdasági-vállalkozási tevékenységként.

Abban az adóévben, amelyben az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, úgy állapítja meg az adófizetési kötelezettségét, mint egy gazdasági társaság, vagyis a társasági adó alapja az adózás előtti eredménye lesz.

A civil szervezet számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és eredménye (nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek. Az egyesület nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból az Ectv.-ben meghatározott alaptevékenységgel, illetve a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, ráfordítások (költségek), kiadások rendelkezésre álljanak.

1. A társasági adóalap meghatározása

„Az alapítvány, a közalapítvány és az egyesület esetében a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a gazdasági-vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének megfelelően kell megállapítani, azzal, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő – alapcél szerinti (közhasznú) – tevékenység.”

Tehát az egyesület esetében a Tao. tv. szerint a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét gazdasági-vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének megfelelően kell megállapítani annak figyelembe vételével, hogy a Tao. tv. szerint nem minősül vállalkozási tevékenységnek az alapcél szerinti tevékenység.

A Tao. tv. szerint sem tekintendő vállalkozási tevékenységnek az alábbi, Civil tv.-ben meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenység:

„gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, kivéve

a) az adomány (ajándék) elfogadását,

b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet is),

c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését,

d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását”

A civilszervezetek, így az egyesület esetén az alaptevékenységek megtalálhatók a Civil tv.-ben, legalább a következő bevételeket elkülönítve mutatja ki:

– egyesület esetében a tagdíjat,

– a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összegét;

– az alapcél szerinti tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást, ideértve az alapcél szerinti tevékenysége keretében megvalósuló fejlesztés céljára kapott támogatást is,

– a fentebb felsoroltak hatálya alá nem tartozó, az alapcél szerinti tevékenységéhez kapott adományt,

– az alapcél szerinti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás, teljesített termékértékesítés bevételét, ideértve különösen

o   a kizárólag az alapcél szerinti tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékét, valamint

o   a részben az alapcél szerinti tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékéből a dolog, illetve a jog korábbi alapcél szerinti használatával arányos részt;

– az előbbiek hatálya alá nem tartozó, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenysége révén megszerzett bevételt, így különösen

o   a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése révén megszerzett (elért) kamatot, osztalékot, árfolyamnyereséget és más bevételt,

o   az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevételt.

2. Kedvezmények

Külön kell tárgyalni a közhasznú besorolással rendelkező és az azzal nem rendelkező egyesületeket. Mivel jelen esetben a közhasznú jogállás nem releváns, így csak a közhasznú besorolással nem rendelkező civil szervezetre vonatkozó kedvezményeket foglalom össze:

Az egyesületnek tehát nem kell az adót megfizetnie, ha a Tao. tv. által biztosított adómentes értékhatárt nem lépi túl.

Nem kell társasági adót megfizetnie, ha

– a vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát

– vállalkozási tevékenységből származó, az ingatlan-hasznosítás bevételével növelt bevétele legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát

Amennyiben az egyesület túllépi az adóévi adómentes értékhatárt, akkor a vállalkozási tevékenység teljes adóalapja után kell adót fizetnie. Ekkor az egyesület az adóalapját az általános szabályok szerint állapítja meg – annak figyelembe vételével, hogy az egyesületnek az adóév utolsó napján a NAV-nál vagy az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, akkor meg kell növelnie a vállalkozási tevékenysége adózás előtti eredményét a nem a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás teljes összegével.

3. A társasági adó megfizetése, bevallása

A nonprofit szervezeteknek év közben társasági adóelőleget megállapítani, fizetni, bevallani nem kell. Az éves társasági adót az adóévet követő év május 31-éig kell bevallani és fizetési kötelezettség esetén eddig a határidőig kell megfizetni (akkor is, ha annak összege nulla). Az arra jogosult szervezetek bevallást helyettesítő nyilatkozatot tesznek.

Adójoggal, cégügyekkel, egyesülettel kapcsolatos kérdése van?
Szívesen állunk rendelkezésére!
dr. Dobos István ügyvéd / dobos@doboslegal.eu / +36 30 308 8151