Egyesületek és az Szja szabályok

Az Szja. tv.-ben találhatók az egyesületek által nyújtott juttatásokra vonatkozó speciális szabályok.

Az egyesület által foglalkoztatott magánszemélyek adókötelezettségét annak függvényében

kell meghatározni, hogy milyen jogviszonyban foglalkoztatják őket.

1. A szervezettel munkaviszonyban állók adókötelezettségét az Szja tv. nem önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályai szerint kell megállapítani.

Nem önálló tevékenység 

a) a munkaviszonyban folytatott tevékenység,

b) a közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység,

c) a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése,

d) a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége,

e) a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő (ideértve a felügyelőbizottság tagját és a Polgári Törvénykönyv szerinti küldöttgyűlés tagját, de ide nem értve a választott könyvvizsgálót) tevékenysége, ha ezt a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi,

f) *

g) nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony,

h) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység,

i) *  az országgyűlési képviselői tevékenység,

j) *  a nemzetiségi szószólói tevékenység, valamint

k) *  az állami projektértékelői jogviszony.”

2. Ha megbízásos jogviszonyban végez tevékenységet a magánszemély a szervezetnél, akkor az ebből származó jövedelme az önálló tevékenységre vonatkozó rendelkezések szerint válik adókötelessé:

Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, az európai parlamenti, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység.

Önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Önálló tevékenységből származó bevételnek számít az a bevétel is,

a) amelynek adózására e törvény választási lehetőséget ad, és a magánszemély e fejezet rendelkezéseinek alkalmazását választja;

b)  amely – ha e törvény másként nem rendelkezik – ingatlant, ingó vagyontárgyat hasznosító tevékenységből származik, ideértve a lábon álló termésnek a föld tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó bevételt is.

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthető.

A munkáltatónak az összevonás alá eső jövedelmek után teljesítendő adóelőleg-megállapítási, bevallási, valamint megfizetési kötelezettségének az Szja tv. 46-49. §-aiban előírtak szerint kell eleget tennie.

3. Bevételnek nem minősülő szolgáltatás:

Az a szolgáltatás, amelyet a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyesület

• a magánszemély által fizetett tagdíj, hozzájárulás, felajánlás ellenében

• az egyesület alapszabálya alapján,

• a cél szerinti tevékenységével összefüggésben,

• a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében nyújt, nem minősül bevételnek az abban részesülő magánszemélynél.

Adójoggal, cégügyekkel, egyesülettel kapcsolatos kérdése van?
Szívesen állunk rendelkezésére!
dr. Dobos István ügyvéd / dobos@doboslegal.eu / +36 30 308 8151