Gyakran ismételt kérdések általános szerződési feltételek összeállításakor (ÁSZF – GYIK)

 1. Mi az ÁSZF?

Olyan szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg (blankettaszerződés).

A webshopok üzemeltetése ún. információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül, melynek megkezdéséhez előzetes hatósági engedély nem szükséges, ezért az az ÁSZF-ben sem szükséges feltüntetni.

 1. Milyen jogszabályoknak kell minden esetben megfelelnie az ÁSZF-nek?

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 2. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.)

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

 

 1. Milyen technikai részletekre kell különösen figyelni?
 • az ÁSZF-t olyan módon hozzáférhetővé kell tenni, hogy azt a fogyasztó tárolhassa és előhívhassa
 • ha az ÁSZF-ben szerepel a jogszabályoktól eltérő előírás, erről külön tájékoztatni kell a fogyasztót. Ha a feltételeket a fogyasztó ezt követően kifejezetten elfogadja, akkor válik az ÁSZF részévé a külön szabály (ez irányadó a fogyasztóval szembeni többletkövetelés alkalmazásánál is)
 • lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa
 • szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A fogyasztó jognyilatkozatát elektronikus úton késedelem nélkül vissza kell igazolni.
 • szolgáltatóként legfeljebb az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információért kell felelnie
 • ha telefonos ügyintézést biztosít a szolgáltató, legfeljebb annyi díjat lehet felszámítani a fogyasztónak, amennyi a szerződésben le van írva. Ugyanez irányadó a fizetési mód igénybevételéért fizetendő díj felszámítására is.
 • a fogyasztót a megrendelt termék átvételétől 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg; mindenképpen tájékoztatni kell erről a fogyasztót, ugyanis ha ez elmarad, a 14 napos határidő 1 évvel meghosszabbodik
 • fogyasztói elállás esetén a szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget
 • vannak esetek, amikor a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (pl. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel)

 

 1. Miről kell tájékoztatni a fogyasztót?

Elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzé kell tenni:

 • a szolgáltató nevét,
 • a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
 • a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
 • ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
 • ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
 • ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
 • a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
 • annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
 • a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
 • hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,
 • a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

A fogyasztó megrendelésének megküldése előtt egyértelműen tájékoztatni kell a fogyasztót:

 • azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
 • arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
 • az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
 • a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;
 • arról a – szolgáltatási tevékenységére vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

 Továbbá:

 

 • a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 • a vállalkozás nevéről;
 • a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
 • a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér;
 • a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
 • határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;
 • a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha azzal összefüggésben az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj terheli a fogyasztót, vagy a telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár;
 • a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 • az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint az elállási nyilatkozat-mintáról;
 • arról, hogy az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;
 • arról, hogy a fogyasztó a köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát;
 • arról, ha a fogyasztót nem illeti meg elállási jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti az elállási jogát;
 • a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
 • az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;
 • arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;
 • adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, a szerződés felmondásának feltételeiről;
 • a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
 • a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
 • a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 • a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 • a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
 • a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

 

 1. Milyen egyéb kérdéseket érdemes rendezni még az ÁSZF-ben?

 

 • a szolgáltatás tárgyának megjelölése
 • felelősségi kérdések rendezése
 • a szolgáltatás szünetelése esetén követendő magatartási szabályok
 • szerződés módosítás, megszűnése
 • adatkezelés módjáról

Jelen tájékoztató általánosságban ismerteti az ÁSZF elkészítéséhez szükséges fontosabb információkat. Amennyiben a szolgáltatás tárgyára ágazati jogszabályok vonatkoznak, azoknak a rendelkezéseit kell alkalmazni a fentiek mellett/helyett.

Általános szerződési feltételekkel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151