Speciális ÁFA kérdések I. – Hogyan kell számlázni nagykövetségek részére az általános forgalmi adót?

Diplomáciai, konzuli képviselt részére kiállított számla tekintetében két módon érvényesülhet az áfa mentesség, egyrészről beszélhetünk közvetlen áfa mentességről, amikor a számla nem tartalmazza az áthárított áfa összegét, másrészről pedig adó-visszatérítés formájában megnyilvánuló áfamentességről, amikor a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója az áfa utólagos visszatérítésére jogosult az áfát és esetlegesen a jövedéki adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megfizetése esetén.

Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdés a) pontja szerint „mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az hivatalos célra a diplomáciai és a hivatásos konzuli képviselet, személyes célra pedig a diplomáciai és a hivatásos konzuli képviselet tagja részére történik, feltéve, hogy viszonosság áll fenn.”

További szükséges feltétel

Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdésében meghatározott adómentesség alkalmazásának további feltétele, hogy „az értékesített terméket – az (1) bekezdésben említett beszerző nevére szóló rendeltetéssel – küldeményként belföldön feladják vagy belföldről elfuvarozzák, és a termék belföldről való elhagyásának tényét, amelynek a termékértékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, anélkül, hogy ezen határidőn belül az értékesített terméket rendeltetésszerűen használnák, egyéb módon hasznosítanák, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást, fuvarlevél vagy az értékesített terméket kísérő egyéb okirat igazolja.”

Hogyan kell alkalmazni a fenti szabályt?

 A fogadó állam hatáskörrel rendelkező hatósága mentességi igazolást állít ki az adott nagykövetség részére.

A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának a fenti igazolást kell beszerezni az adott diplomáciai testülettől, és azt kell a nyilvántartásában megőrizni.

A termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának az áfa mentességet igazoló dokumentumot elegendő egyszer beszerezni, és azt az igazolás érvényességi idején belül teljesített további termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén bármikor felhasználhatja.

Előlegfizetés esetén a mentességi igazolást az előleg jóváírásáig, kézhezvételéig kell beszerezni.

Hogyan kell számlázni?

Fontos megemlíteni, hogy ebben az esetben a számlát „áfa mentesen” kell kiállítani és nem a „területi hatályon kívüli” megjegyzés feltüntetésével tekintettel arra, hogy az áfa törvény hatálya kiterjed az ügyletre.

Adójoggal, gazdasági joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151